نکات آموزنده

نکات جالب و زیبا

مکش منّت به هرنامردومردی مده دل را به ذلت دست فردی اگراورابه تومهرووفانیست اگراوبرجـِراحاتت دوانیست رهایش کن،مَرنجان خویشتن را مبرهـرگززیادَت این سخن را ======================== دنیا نه خوشبخت است، نه بدبخت دنیا همان چیزی می‌شود که ما می‌بینیم دنیا بینش ماست دنیا در نگاهِ ما آفریده می‌شود. هر آدمی آفریننده‌ی دنیای …