آموزش مهارت‌های نوشتاری

نگارش نهم درس اول سیاه کوچک

كلاغ ها را چگونه مي بيني؟ صدايشان را چگونه ميشنوي؟ كلاغ زيباتر است يا بلبل؟ آواز كدامشان دلنشين تر است؟ … كلاغ خودش را دوست نداشت و بودنش را. از كائنات گله داشت. فكر مي كرد، در دايرة قسمت، نازيبايي سهم اوست. او غمگينانه گفت: «كاش خداوند اين لكه سياه …