شعر

نغمه اندر پرده وحدت بیار

نغمه اندر پرده وحدت بیار ابر رحمت را به روی ما ببار