فارسی

20 کنایه از کتاب فارسی هشتم و کنایه چیست؟

20 کنایه از کتاب برای آمادگی امتحان ادبیات فارسی هشتم | ستايش تا نيايش ================================================ کنایه چیست و چه نقشی در شعر فارسی دارد؟ انگار کشتی هات غرق شده  آه نداره که با ناله سودا کنه   صورتش رو با سیلی سرخ نگه داشته   باز هم دسته‌گل به آب …