فارسی

کنایه ها در ادبیات فارسی پایه ی هفتم

فصل اول :درس 1 زنگ آفرینش گرم گفت و گو بودند              مشغول صحبت بودند =============================== حکایت : اندرز پدر دیده برهم نبسته                          نخوابیدم سربر نمی دارد                       بیدار نمی شود در پوستین ِخلق اُفتی            غیبت مردمان کنی ======================================= روان خوانی : ای کمیل سرباز می زند                          نمی پذیرد ========================================== فصل دوم:شگفتن …