آموزش مهارت‌های نوشتاری

400 کنایه و ضرب المثل

انواع کنایه و ضرب المثل 1- آب از آب تکان نخوردن : کنایه از آرامش : بدون نگرانی 2- آب از آسیاب افتادن :آرامشی برقرار شد- سرو صدا خاموش شد 3- آب از سر گذشتن:امید نداشتن-  به پایان آمدن امری 4- آب آمد و تیمم باطل شد :اصل کار آمد …

فارسی

کنایه ها در ادبیات فارسی پایه ی هفتم

فصل اول :درس 1 زنگ آفرینش گرم گفت و گو بودند              مشغول صحبت بودند =============================== حکایت : اندرز پدر دیده برهم نبسته                          نخوابیدم سربر نمی دارد                       بیدار نمی شود در پوستین ِخلق اُفتی            غیبت مردمان کنی ======================================= روان خوانی : ای کمیل سرباز می زند                          نمی پذیرد ========================================== فصل دوم:شگفتن …

فارسی

آرایه های ادبی فارسی هفتم وهشتم ونهم

تشخیص : جان بخشی به اشیا ء ، انسان نمایی پدیده ها هر گاه شاعر یا نویسنده به موجودی بی جان یا گیاه عمل انسانی نسبت دهد، آرایه ی تشخیص به کار برده است. مثال: ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست. تکّه یخ ها به گریه افتادند. شبنم …

فارسی

20 کنایه از کتاب فارسی هشتم و کنایه چیست؟

20 کنایه از کتاب برای آمادگی امتحان ادبیات فارسی هشتم | ستايش تا نيايش ================================================ کنایه چیست و چه نقشی در شعر فارسی دارد؟ انگار کشتی هات غرق شده  آه نداره که با ناله سودا کنه   صورتش رو با سیلی سرخ نگه داشته   باز هم دسته‌گل به آب …