نکات آموزنده

توبه

چه خوب است بدانیم که بسیاری از این قبرها پر است از جوانانی که گفتند: بعدا توبه میکنیم؟!!