براساس تحقیقاتی که در دانشگاه میشیگان صورت گرفته یک زندگی سالم به چهار امر مهم بستگی دارد: عدم استعمال دخانیات پایین نگه داشتن وزن تغذیه مناسب ورزش جالب است بدانید از بین ۱۵۳۰۰۰ نفر که مورد بررسی قرار گرفته شده...

ادامه مطلب ...