زبان انگلیسی

فرق Mrs و Miss و Ms چیست؟

تفاوت Mr, Mrs, Ms, Miss در انگلیسی Mr, Mrs, Ms, Miss عناوین شخصی (personal titles) هستند که گاهی اوقات به صورت اشتباه بکار برده می شوند. همه این عناوین یا برای نام خانوادگی استفاده می شوند و یا برای نام و نام خانوادگی با هم (این عناوین برای نام به …